PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Obiekt może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z placówki do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;

 2. Obiekt zaleca, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami, na tyle, na ile jest to obiektywnie możliwe. W przypadku, gdy nie jest to obiektywnie możliwe, zaleca się jak najmniejszy kontakt i unikać go tak często, jak to tylko możliwe.

 3. Obiekt dochowa wszelkiej staranności w kontekście bezpiecznej odległości sprzętów do ćwiczeń oraz dostosuje się do obecnie obowiązujących aktów prawnych, względem obowiązku dezynfekcji obiektu oraz sprzętów do ćwiczeń.

 4. Obiekt udostępnił dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, są one dostępne dla klientów w obszarze wejścia głównego, przy wyjściu z toalet oraz na sali do ćwiczeń.

 5. Obiekt zapewnia dezynfekcje wymienioną w pkt. 3, jak i w szczególnych przypadkach udostępni środki do dezynfekcji klientowi, z odpowiednią instrukcją ich poprawnego użytkowania.

 6. Wszystkich obowiązuje dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu. Obiekt zaleca w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych mat, ręczników i przyborów osobistych.

 7. Obiekt zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzysta klient.

 8. Obiekt dopuszcza możliwość poproszenia o opuszczenie placówki, klientów, którzy w rażący sposób naruszają zasady bezpieczeństwa, po uprzednim upomnieniu go przez personel.

 9. Obiekt udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia.

 10. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.

 11. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 minutowe pomiędzy zajęciami.

 12. Zaleca się by osoby przebywające w poczekalni/korytarzu zachowywały odpowiedni dystans społeczny, przyjmuje się, by zachowywali odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz stosowali osłonę ust i nosa zgodnie z zaleceniami obsługi

 13. Obiekt rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, prosimy by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to obiektywnie możliwe.

 14. Klienci są zobowiązani do korzystania z osłony ust i nosa, które muszą nabyć we własnym zakresie. Jeśli nie posiadają swojej Fitan udostępnia jednorazowe maseczki przed wejściem na salę. W przypadku problemów zdrowotnych uniemożliwiających zastosowanie wyżej wymienionych środków ochronnych stosuje się pkt 15, z uwzględnieniem, iż kierownictwo obiektu może nie uznać oświadczenia bez odpowiedniej podstawy prawnej

 15. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są przystosowane zgodnie z rozporządzeniem i zachowany jest dystans społeczny nie mniej niż 2 metry w celu zastosowania maksymalnych środków bezpieczeństwa.

 16. Prowadzący zajęcia stosuje następujące środki ochronne: maseczkę zasłaniającą usta i nos podczas przemieszczania się po sali oraz gdy zachowanie zalecanego dystansu jest nie możliwe. W przypadku, jeśli stan zdrowia nie pozwala na zastosowanie wszystkich wymienionych środków ochronnych, stosuje się maksymalne zabezpieczenie, dezynfekcje, bezpieczny dystans społeczny oraz pochodne środki, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie

 17. RUCH W SZATNI JEST OGRANICZONY. W szatni jednocześnie mogą przebywać 2-5 osób (do dyspozycji są 2 szatnie)

 18. Obiekt zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.

 19. W przypadku podejrzenia zachorowania osoby przebywającej na obiekcie stosuje się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz działa zgodnie z wytycznymi przedstawionym w trakcie szkolenia sanitarnego dla kadry obiektu.

 20. Klient podczas dokonywania rejestracji i przy zakupie usługi akceptuje powyższe procedury bezpieczeństwa.